keskiviikko 14. helmikuuta 2018

Aloittavan yrittäjän markkinointivinkit

Markkinointi on yksi aloittavan yrittäjän ensimmäisistä ja tärkeimmistä tehtävistä. Loistavinkaan yritysidea ei riitä, jos asiakkaat eivät tiedä tarjoamistasi tuotteista tai palveluista. Mutta miten löytää oikeat asiakkaat ja saada markkinointi tuottamaan tehokkaasti? Tässä muutamia pohdittavia asioita sekä vinkkejä, miten aloittavan tai toimintaa suunnittelevan yrittäjän kannattaa lähteä liikkeelle.


Mieti kenelle markkinoit, eli pohdi ja suunnittele, kenelle tarjoat tuotteitasi ja palveluitasi. Laadi profiili ihanneasiakkaasta tai esimerkiksi TOP50 -unelmalista potentiaalisista yritysasiakkaista.


Suunnittele markkinointiviesti. Millaisella viestillä ja tyylillä vaikutat asiakkaisiin parhaiten? Millä erotut kilpailijoista asiakkaan näkökulmasta, mikä omassa tuotteessa tai palvelussa on erilaista ja mitä konkreettista hyötyä siitä on asiakkaalle? Entä millainen on palvelulupauksesi?


Laita perusasiat kuntoon, kuten yrityksen ammattimainen ilme, nettisivut ja someprofiilit. Tee hyvää, asiakasta kiinnostavaa sisältömarkkinointia kanavissa, joissa tavoitat asiakkaasi. Varmista löydettävyytesi verkossa.


Tee markkinointisuunnitelma, eli laadi tavoitteet sekä toimenpiteet ja mieti, miten mittaat markkinoinnin tehokkuutta. Laadi strategia ja suunnitelma myös sisältömarkkinoinnille. Tee suunnitelmasta konkreettinen, jossa on esillä mitä teet ja milloin. Se helpottaa käytännön työtä ja varmistaa, että tärkeät asiat tulevat hoidetuksi ajallaan.


Ole esillä ja verkostoidu. Tämä on yksi tärkeimmistä asioista. Lähde ulos, soita ja tapaa ihmisiä. Verkostoidu. Käy puhumassa tilaisuuksissa. Kerro joka viikko vähintään viidelle uudelle ihmiselle kuka olet ja mitä teet. Varmista myös, että kaverit ja kavereiden kaverit tietävät aloittamastasi yritystoiminnasta. Käy esittäytymässä yrityksissä ja kerro tuotteista ja palveluista, joita tarjoat. Tuo osaaminen ja asiantuntijuus esiin sekä verkostoidu myös somessa.


Näihin ja moniin muihin markkinoinnin teemoihin pohditaan ratkaisuja sekä aloittaville että pidempään toimineille yrittäjille suunnatuissa valmennuksissamme, tervetuloa mukaan!


Katso yrittäjävalmennuksemme aloittavalle yrittäjälle: https://www.syo.fi/aikuiskoulutus/yrittajyys/aloittava-yrittaja


Maiju Tuomaala
yritystoiminnan kouluttaja
maiju.tuomaala@syo.fi

keskiviikko 7. helmikuuta 2018

Esiintyminen on vuorovaikutusta

Esiintyminen nähdään usein vain yksilön toimintana, vaikka esiintyminen käytännössä lähes aina perustuu vuorovaikutukseen kuten viestintä yleensäkin. Esiintymisprosessin onnistumisen kannalta sekä esiintyjällä että yleisöllä on keskeinen rooli, sillä esiintyminen on aina yhteistyötä. Puhutaan yleisötaidoista, joilla tarkoitetaan esiintymistä vuorovaikutuksellisena prosessina ja yhteistyönä. Yleisön vuorovaikutuskäyttäytymisellä, esimerkiksi kuuntelemisella on suuri vaikutus esiintyjään ja siihen, kuinka jännittyneeksi tai vapautuneeksi esiintyjä itsensä kokee.

Yleisön kuuntelu

Taitava esiintyjä osaa kuunnella yleisöä ja seurata sen erilaisia reaktioita. Yleisöltä tulevat sanattomat viestit antavat puhujalle vinkkejä siitä, olisiko esitystä nopeutettava tai hidastettava vai olisiko ehkä tauon paikka. Pienemmille ryhmille esiinnyttäessä on hyvä huomioida katsekontaktilla jokainen kuulija tasapuolisesti. Katsekontakti myös innostaa yleisöä kuuntelemaan ja keskittymään aiheeseen.

Oppimistilanne yleisölle ja esiintyjälle

Mielenkiintoisesta aiheesta huolimatta, monotonisesti puhuvaa esiintyjää on vaikea kuunnella, joten esityksen tempoa ja tyyliä on hyvä vaihdella. Tilanteen salliessa, voi puhetta rytmittää välillä nopeammaksi tai painottaa hidastuksin. Esityksen ydinasioita voi painottaa myös erilaisilla kehon eleillä. Yleisöä on hyvä aktivoida esimerkiksi kysymyksillä, pikagallupeilla tai paritehtävillä. Hienointa esiintymisessä on huomata, että jokainen esiintymistilanne opettaa paitsi kuulijoita myös esiintyjää.

Hyvät kuuntelijat ovat tulevaisuuden menestyjiä

Olli-Taavetti Kankkunen toteaa väitöstutkimuksessaan, että kuuntelutaidosta on tullut yhä oleellisempi osa meitä ja arkipäiväämme. Lisäksi Kankkunen mukaan hyvät kuuntelijat ovat tulevaisuuden menestyjiä, sillä he pystyvät sujuvaan vuorovaikutukseen muiden kanssa. Kankkunen haluaakin kehittää nuorten kriittistä kuuntelutaitoa ja ehdottaa, että kuunteluopetus otettaisiin yhä tiiviimmäksi osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa.


Suomen Yrittäjäopiston verkkokaupasta löydät verkkokursseja liittyen mm esiintymiseen, asiakaspalveluun, taloushallinnon eri aiheisiin sekä MS Office -perheen tuotteisiin. Katso ja lähde opiskelemaan helposti sekä nopeasti haluamaasi aihealuetta: https://kauppa.syo.fi/

Tiina Rintamäki
yritystoiminnan kouluttaja
tiina.rintamaki@syo.fi
@RintamakiTiina


torstai 25. tammikuuta 2018

Positiivinen tulos yllätti -virhettä etsitään

Maatilan talouden ennustamista voi tarkastella kolmella eri tasolla eli operatiivisesti, strategisesti sekä erityistilanteiden kautta. 

Usein päällimmäisenä on operatiivinen taso, jolla on suuri merkitys myös riskienhallinnassa. Eli arvioimalla etukäteen tulot ja menot, voimme varautua ajoissa ja ihan käytännössä rahojen loppumiseen. Ja tehdä tarvittavat toimenpiteet eli esim. aloittaa pankissa neuvottelut lainan takaisinmaksuohjelman muutoksista tai siirtää jokin suunniteltu hankinta tulevaisuuteen. 

Toinen taloudellisen suunnittelun taso on strateginen taso eli se liittyy liiketoiminnan tavoitteisiin; hyvin toimiva talouden suunnittelu nimittäin ohjaa kohti määriteltyä pitemmän tähtäimen tavoitetta. Ja tämä tavoite jää valitettavasti usein taka-alalle, arjen pyörittämisen jalkoihin. 

Kolmantena tasona on erilaiset yrityksen elinkaaren aikana syntyvät erityistilanteet eli esim. sukupolvenvaihdos tai investointi. Investointien toteutuskelpoisuutta arvioitaessa on jo totuttu tekemään ns. herkkyysanalyysejä eli arvioimaan taloudellista kestävyyttä eri muutostilanteissa.

Budjetointi ja sen kehittäminen

Maatilayrittäjän liiketoimintavalmennuksissa ja maatilan johtamisvalmennuksissa nousee usein esiin termi budjetointi ja sen kehittämiseen liittyvät tarpeet. Tähän asti ”vain päässä” oleva tieto on usein riittänyt eri tilanteisiin varautumiseen, mutta nyt yrittäjä kokee, että liikkuvia osia ja epävarmuustekijöitä on liikaa. Tuotantoa on ehkä laajennettu ja hallittavien asioiden määrä on lisääntynyt ja erilaisia työkaluja tarvitaan eri tilanteissa päätöksiä tehtäessä. Mutta ei vain juuri investoineella tilalla, vaan myös vakiintuneessa ja taloudellisesti kestävällä pohjalla olevassa tilanteessa voivat merkittävien tulo- ja menoerien muutokset luoda kassakriisin.  

Talouden suunnittelu ja seuranta osana maatilan johtamista

Otsikon lause ”Positiivinen tulos yllätti- virhettä etsitään” on erään yrityksen talouspäällikön pilke silmässä sanottu lausahdus hänen raportoidessaan yrityksen neljännesvuosikatsausta. Tokaisussa kiteytyy se ajatusmaailma, että liian usein talouden johtamisessa painotetaan kustannusten säästöä
ja sorrutaan LEAN- johtamisesta tuttuun osaoptimointiin. Seuraavan vuoden kuukausibudjetointia tehtäessä pitäisi osata rakentaa lukuihin sisään tavoite parantaa kannattavuutta ja lisätä yrityksen arvoa.

Maatilalla pitää olla pitemmän tähtäimen taloussuunnitelma, joka jalkautetaan juurikin kuukausibudjettia hyväksi käyttäen. Kuukausibudjetti on meno- ja kulueräkohtainen suunnitelma, jolla varmistetaan, että laiva pysyy kurssissa ja väistellään odottamattomia karikoita.  Jokaisen kuukauden ja jokaisen vuoden tulee vielä yritystä eteenpäin kohti määriteltyä tavoitetta.

Maatilayrittäjien valmennuksiin voit tutustua täältä
Ilkka Raukola
yritystoiminnan kouluttaja
SYOagri
ilkka.raukola@syo.fi

keskiviikko 17. tammikuuta 2018

Yrittäjäopiston kokoinen ja näköinen GDPR - osa 1

Tietosuoja-asetus, GDPR, on viimeisen vuoden aikana muodostunut terminä hyvinkin tutuksi IT-ammattilaisille ja erilaisille johtaja- ja päällikkötittelin omaaville henkilöille. Mainitut ammattiryhmät - ja epäilemättä monet muutkin - on kyllästetty uuden asetuksen oletetuilla vaikutuksilla, lakipykälillä ja mahdollisilla jättimäisillä sanktioilla. Tietoa asetuksesta on tulvinut monessa muodossa: asetus on peruskauraa lehtiartikkeleissa, sähköisessä mediassa ja seminaareissa.

Edellä kuvattu viestintä, olipa se sitten luonteeltaan tiedottamista tai puhdasta bisneksen tavoittelua, on kuitenkin lisännyt organisaatioissa aiheeseen liittyvää liikehdintää ja toimenpiteitä. Näin tapahtui myös Suomen Yrittäjäopistossa, mutta ilman monen kokemaa ahdistusta.

Ennakointi ja projektin valmistelu

Valmistautuminen uuteen asetukseen ja sen vaatimuksiin aloitettiin jo paljon ennen GDPR:n medianäkyvyyttä - osin tarkoituksella, osin pelkästä sattumuksesta. Loimme organisaationa lähtökohdat asetukselle mm. laitevakioinnin, erilaisten teknisten ratkaisujen ja mietittyjen ulkoistusten avulla. Tämä näkyi loppukäyttäjille mm. uudistettuna viestintäratkaisuna (laaja O365-käyttöönotto) sekä tietoturvaratkaisujen ja erilaisten keskitettyjen hallintaratkaisujen käyttöönottona. Tämä kaikki oli mahdollista, koska toimiva johto ymmärsi tietoturvan merkityksen yrityksen toiminnalle.

Teknisen pohjatyön jälkeen ja sen osittain vielä jatkuessa tietohallinto ja johto sopivat yhdessä asetukseen liittyvästä projektista kevään 2017 aikana. Tavoite oli etsiä projektin avulla positiiviset puolet itse asetuksesta ja sen valmistelusta. Näitä "puolia" emme itse keksineet: ne osasimme lukea runsaasta GDPR-viestinnästä. On kuitenkin täysin eri asia lukea näistä muiden tuottamasta tekstistä, kuin tiedostaa ja löytää samat asiat omasta toiminnasta.

Projekti raamitettiin muodoltaan ja toteutukseltaan seuraavasti:

1.    Projektin tulee olla kustannuksiltaan ja vaikutuksiltaan Yrittäjäopiston kokoinen ja näköinen.
2.    Projektiin valitaan ulkopuolinen, luotettava kumppani.
3.    Projektiin otetaan mukaan kaikki SYO:n tiimit, toimipisteet ja koulutusalat laajalla kattauksella.
4.    Projektin alussa nimitetään tietosuojavastaava.

Projekti käynnistettiin yhdessä tutun ja asiansa eriomaisesti osaavan yhteistyökumppanin  Opsec Oy:n kanssa ja eräänlaiseksi mentoriksi saimme niin ikään tutun ja turvallisen R-Sec Oy:n ja perustajansa Raimo Mäenpään, joka omaa kahden ihmisiän kokemuksen tietoturvan ja -suojan eri osa-alueista.

Ymmärryksen laajentaminen organisaatiossa ja työntekijöiden osallistaminen
 

Alkuvaiheessa projektiryhmän osallistujia koulutettiin ja perehdytettiin asetuksen terminologiaan ja sisältöön. Vaihe oli tärkeä virstanpylväs organisaatiolle: jokainen osallistuja ymmärsi, etteivät kaikki tieto-sanalla alkavat asiat kuulu pelkästään tietohallinnolle: tietosuoja ja tietoturva on yhteinen, pään sisäinen asia.

Tämä oikeutti samalla jo valmisteluvaiheessa tehdyn päätöksen: projektin kuluessa koko henkilökunta tulee perehdyttää ja ohjata oikealle tielle tiedon käsittelyn ja tallennuksen osalta. Asetuksen mukainen toiminta aiheuttaa paineita prosesseille ja työtavoille, jotka ovat usein hyvin syvälle juurtuneita oletuksia. Osallistamista ja koulutusta: siinä perusavain tietosuojan laajempaan jalkauttamiseen meidän kokoisessa ja näköisessä organisaatiossa. Hyvä ja soveltuva keino tehostaa toimintoja ja käydä ne läpi, kun läpikäyntiin on kerrankin ryhdytty.

Toinenkin ennakkokäsitys vahvistui: moni asia on jo nyt kunnossa meillä ja "meidän krannissa", mutta tekemistä toki löytyy kaikista organisaatioista. Huomioimme myös poikkitieteellisesti sen, että kansallista lainsäädäntöä on erillislakeina (mm. henkilötietolaki, arkistointilaki, laki ammatillisesta koulutuksesta) paljonlaisesti ja sen yhteensovittaminen uuden asetuksen kanssa on vielä kesken - lainsäätäjillä alkaa olla jopa kiire.

Totesimme myös, että rekisteröidyn henkilön oikeuksia on selkeästi korostettu ja tämä tulee huomioida ohjenuorana projektin aikana. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste, yksityisyydensuoja, henkilön oikeus tulla unohdetuksi, selkokieliset rekisteriselosteet ja monet muut asiakokonaisuudet nostavat pientä punaa poskille, mutta positiivisella tavalla.

Jo projektin ensimmäinen vaihe osoitti selväksi, että asetuksenmukainen toimintatapa, tili- eli osoitevelvollisuuden soveltuva huomiointi ja asioiden dokumentointi yhdistettynä teknisiin ratkaisuihin on maali, johon ME tähtäämme.


Tietosuojasta tulossa koulutusta yrittäjille Seinäjoella 6.2., katso lisätietoja:  


Heikki Syrjälä
tietohallintopäällikkö
heikki.syrjala@syo.fi